در حال نمایش 4 نتیجه

کود تقویتی 50-0-0 NPK

1,500,000 تومان
کود تقویتی 50-0-0 NPK آنالیز: پتاسیم 50%، گوگرد 17/5% توصیه مصرف محصول میزان خاک مصرف 10 تا 20 کیلوگرم در

کود تقویتی NPK 10-52-10

3,200,000 تومان
کود تقویتی NPK 10-52-10 آنالیز: نیتروژن کل 10%، فسفر قابل استفاده 52%، پتاسیم محلول در آب 10%، آهن محلول 0/1%،

کود تقویتی NPK 12-12-36

2,100,000 تومان
کود تقویتی NPK 12-12-36 آنالیز: نیتروژن کل 12%، فسفر قابل استفاده 12%، پتاسیم محلول در آب 36%، آهن محلول 0/1%،

کود تقویتی NPK 20-20-20

2,000,000 تومان
کود تقویتی NPK 20-20-20 آنالیز: نیتروژن کل 20%، نیتروژن نیتراتی 4/6%، نیتروژن آمونیومی 5/4%، نیتروژن به فرم اوره 10%، فسفره