نمایش 1–12 از 141 نتیجه

2,4-D + MCPA 67.5% SL توفوردی+ ام سی پی آ

علف‌کش انتخابی- سیستمیک و هورمونی از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسید و بازدارنده رشد است. علف‌کش‌های شبه اکسینی از طریق پیوند

2,4-D 72%SL توفوردی

علف‌کش انتخابی-سیستمیک و هورمونی از گروه فنوکسیکربوکسیلات و بازدارنده رشد است. علف‌کش‌های شبه اکسینی از طریق پیوند به پروتئین‌های پیوندی

Acord (Prochloraz Manganese Chloride 50% WP) اکورد (پروکلراز منگنز کلراید)

قارچ کش غیر سیستمیک و تماسی با اثر محافظتی و ریشه‌کنی از گروه ایمیدازول‌هاست. با مهار فعالیت استرول 14-دمتیلاز در

Athlete (Mesosulfuron + Iodo sulfuron + Mefenpyr diethyl 1.2% OD) اتلت (مزوسولفورون + یدوسولفورون + مفن پیر دی اتیل)

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه سولفونیل اوره و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS)

Atrazin 80% WP آترازین

420,000 تومان
علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی تری‌آزین‌هاست که بازدرانده انتقال الکترون در فتوسیستم  IIو مانع فتوسنتز می‌شود و در سایر

Azoxystrobin+Difnoconazole 32.5% SC آزوکسی استروبین+ دیفنوکونازول

330,000 تومان
قارچ‌کش سیستمیک-نفوذی با اثر حفاظتی و درمانی از دو گروه استروبیلورین و تریازول‌هاست. آزوکسی استروبین، با اختلال در تنفس سلولی

Bispyribac-Sodium 40% SC بیس پیریباک سدیم

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه پریمیدینیل‌ بنزوات و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS)

Captan 50% WP کاپتان

قارچ کشی غیر سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه فتالیمیدها می باشد که با مهار کردن سنتز ترکیبات

Carbendazim 60% WP کاربندازیم

قارچ کشی سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه بنزیمیدازول‌هاست. با جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین و در نتیجه در

Clethodim 24% EC کلتودیم

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی سیکلو هگزان دیون که از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)،

Clopyralid 30%SL کلوپیرالید

علف‌کش انتخابی-سیستمیک از گروه پیریدین کربوکسیلیک اسید است که نوعی اکسین مصنوعی بوده و در تقسیم سلول‌ها اختلال ایجاد می‌کند

Cyromazine 75%WP سیرومازین

حشره‌کش سیستمک- تماسی و گوارشی از گروه تنظیم کنندگان رشد (IGR) می‌باشد، و با بازدارندگی از سنتز کیتین مانع از