در حال نمایش یک نتیجه

متالان جی

متالان جی (متالدهاید) طعمه ۶% Metalan G (Metaldehyde) B 6% Acute Oral LD50 For Rats >5000 mg/kg درجه خطر:  U