نمایش 1–12 از 42 نتیجه

2,4-D + MCPA 67.5% SL توفوردی+ ام سی پی آ

علف‌کش انتخابی- سیستمیک و هورمونی از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسید و بازدارنده رشد است. علف‌کش‌های شبه اکسینی از طریق پیوند

2,4-D 72%SL توفوردی

علف‌کش انتخابی-سیستمیک و هورمونی از گروه فنوکسیکربوکسیلات و بازدارنده رشد است. علف‌کش‌های شبه اکسینی از طریق پیوند به پروتئین‌های پیوندی

Athlete (Mesosulfuron + Iodo sulfuron + Mefenpyr diethyl 1.2% OD) اتلت (مزوسولفورون + یدوسولفورون + مفن پیر دی اتیل)

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه سولفونیل اوره و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS)

Atrazin 80% WP آترازین

420,000 تومان
علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی تری‌آزین‌هاست که بازدرانده انتقال الکترون در فتوسیستم  IIو مانع فتوسنتز می‌شود و در سایر

Bispyribac-Sodium 40% SC بیس پیریباک سدیم

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه پریمیدینیل‌ بنزوات و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS)

Clethodim 24% EC کلتودیم

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی سیکلو هگزان دیون که از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)،

Clopyralid 30%SL کلوپیرالید

علف‌کش انتخابی-سیستمیک از گروه پیریدین کربوکسیلیک اسید است که نوعی اکسین مصنوعی بوده و در تقسیم سلول‌ها اختلال ایجاد می‌کند

Glufosinate-Ammonium 20%SL گلوفوسینیت آمونیوم

علف‌کش علف کشی غیرانتخابی- تماسی با کمی اثر سیستمیک از گروه اسید فسفونیک که بازدارنده سنتز گلوتامین بوده و سبب

Haloxyfop-R Methyl Ester 10.8% EC هالوکسی فوپ آر متیل استر

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی آریلوکسی فنوکسی پروپیونات که از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)،

Metribuzin 70%WP متری بوزین

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی تریازینون که بازدرانده انتقال الکترون در فتوسیستم  IIو مانع فتوسنتز می‌شود. این علف‌کش توسط

Nicosulfuron 4% OD نیکوسولفورون

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه سولفونیل اوره و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS)

Oxadiazon 12%EC اگزادیازون

علف‌کش انتخابی- تماسی از گروه ان-فنیل اگزادیازول و‌ بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز (PPO) است. این علف‌کش روی گیاهچه‌های خارج شده از